Niezależny portal informacyjny Gminy Strumień                           

  • Slajd_02
  • Slajd_03
  • slajd_06
  • slajd_04
  • Slajd_01
  • slajd_05
Reklama

W nagrodę - do Brukseli

Email Drukuj

22 marca oka­zał się szczę­śliwy dla stru­mień­skich gim­na­zja­li­stek: Pau­liny Bia­duń, Ewe­liny Dzię­dziel i Beaty Lazar. Uczen­nice Gim­na­zjum im. Powstań­ców Śląskich w Stru­mie­niu wzięły udział w VI Powia­to­wym Kon­kur­sie "Zadbaj o swoje zdro­wie", zor­ga­ni­zo­wa­nym w Gim­na­zjum w Mni­chu...

 

Pau­lina Bia­duń zajęła w kon­kur­sie miej­sce pierw­sze, Ewe­lina Dzię­dziel trze­cie, zaś Beata Lazar zdo­była wyróż­nie­nie. Zwy­cięż­czyni w nagrodę wyje­dzie w przy­szłym roku do Bruk­seli. Wyjazd ufun­do­wała poseł do Euro­par­la­mentu Mał­go­rzata Handz­lik, która objęła też patro­nat nad kon­kur­sem.

Zma­ga­nia były podzie­lone na kilka czę­ści. Naj­pierw uczest­nicy przy­stą­pili do pisa­nia testu, póź­niej wzięli udział w pre­lek­cji „Nar­ko­ty­kowe dyle­maty” pro­wa­dzo­nej przez Ire­ne­usza Bra­chaczka oraz w poka­zie i warsz­ta­tach udzie­la­nia pierw­szej pomocy przed­le­kar­skiej Har­cer­skiego Klubu Ratow­ni­czego „Wstrząs” ze Stru­mie­nia. Pod­su­mo­wa­niem kon­kursu był pro­gram arty­styczny na temat stresu, przy­go­to­wany przez mło­dzież z Gim­na­zjum w Mni­chu.

 

źródło: www.halocieszyn.pl

Podziel się ze znajomymi:

Dodaj do Facebooka! Podziel sie na Opublikuj na Twitterze! Wykop ten artykuł Podziel się na Gronie! Pochwal się na Naszej-Klasie!Ustaw status gg

Damsoft Wędkarstwo-śląsk