Regulamin ogólny

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują. Znajdziesz go tutaj.

 

§1. Definicje

Portal strumien.com to strona internetowa www.strumien.com wraz ze wszystkimi jej podstronami.
Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
Zarejestrowany Użytkownik to Użytkownik, który założył na Portalu konto.
Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez użytkownika lub administrację na Portalu.
Wydawcą Portalu strumien.com jest firma DAMSOFT NIP 5482351018 .
Administratorzy i Redaktorzy tworzą Redakcję Portalu.
Administratorzy to osoby wyznaczone przez Wydawcę Portalu.
Redaktor to Zarejestrowany Użytkownik, wyznaczony przez Administratora lub Wydawcę Portalu.

§2. Zasady korzystania

Korzystanie z Portalu jest darmowe i dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, wyłączając usługi płatne takie jak reklamy banerowe i artykuły sponsorowane.
Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego szacunku oraz szeroko rozumianej netykiety.
Dodając Informację, Użytkownik wyraża zgodę na ich na publikację oraz wykorzystanie przez Portal. Dotyczy to również informacji przesyłanych drogą mailową.
Zabronione jest dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
Portal nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń i wpisow do bazy firm.
Zarządca i Redakcja portalu nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność treści dodanych przez Użytkowników Portalu.
Zamieszczając na Portalu Informację, film, zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, Użytkownik gwarantuje, że jest w posiadaniu praw autorskich lub prawa do ich wykorzystywania.
Zamieszczając na Portalu Informację, film, zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, Użytkownik wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie przez Redakcję.
Zamieszczając na Portalu Informację, film, zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu adresu IP komputera, z którego dodano dane oraz czasu ich dodania.
Informacje dodawane przez Użytkowników, podlegają pod wgląd przez Wydawcę Portalu oraz Redakcję i mogą być przez nich moderowane.
Informacje dodawane przez Zarejestrowanych Użytkowników w formie komentarzy do artykułów są opiniami ich autorów. Komentarze  Użytkowników nie są opiniami Wydawcy Portalu oraz Redakcji.  Wydawca Portalu oraz Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za komenatrze zamieszczane przez Użytkowników.

§3. Rejestracja w portalu

Zarejestrowanym Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny dzięki któremu otrzyma login i hasło.
Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego warunkiem koniecznym jest zaakceptowanie Regulaminu Ogólnego, Regulaminu Ogłoszeń, Regulaminu Katalogu Firm.
Portal nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Wydawca i Redakcja Portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych zgodnie z klauzulą RODO.
Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do zamieszczania komentarzy do publikowanych w Portalu treści pod własnym loginem.
Wydawca i Redakcja Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
Wydawca i Redakcja Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody i utracone korzyści, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub niezależnych od Wydawcy i Redakcji Portalu.
Wydawca i Redakcja Portalu zobowiązują się dołożyć wymaganej staranności w celu ochrony danych użytkowników kont.
Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualniania, sprostowania i usuwania danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Portal zapewnia każdemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
Portal nie będzie przekazywać, sprzedawać czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
Wydawca i Redakcja Portalu zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta użytkownika jeśli uznają to za uzasadnione, w szczególności gdy użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
Portal udostępnia Zarejestrowanym Użytkownikom możliwość przesłania żadania usunięcia konta.

§4. Prawa i obowiązki Redakcji

Redakcja ma obowiązek:
Dostarczać Użytkownikom aktualne i rzetelne informacje dotyczące regionów, które obejmuje swoim zasięgiem Portal.

Redakcja ma prawo do:
Edytowania wszystkich Informacji umieszczanych na Portalu.
Usuwania Informacji lub innych danych o charakterze cyfrowym, umieszczonych na Portalu, bez podania przyczyny.
Wglądu do danych Użytkowników, zapisanych w bazie danych Portalu.
Zmiany niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących wybranych działów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
Szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Portalu.
Utratę danych powstałą w wyniku awarii sprzętu, oprogramowania lub na skutek innych okoliczności powstałych niezależnie od Redakcji i Wydawcy portalu.
Przerwy w funkcjonowaniu Portalu powstałe z przyczyn technicznych lub innych, niezależnych od Redakcji i Wydawcy Portalu.
Szkody wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji, zdjęć, filmów lub innych danych o charakterze cyfrowym, zamieszczonych na Portalu.
Korzystanie z Portalu przez Użytkowników, stojące w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów, dotyczących wybranych działów Portalu.
Problemy w funkcjonowaniu Portalu, powstałe niezależnie od Redakcji i którym przy dołożeniu wszelkich starań Redakcja nie mogła zapobiec bądź ich przewidzieć.
Wydawca i Redakcja Portalu nie odpowiadają za treści zawarte na stronach i serwisach internetowych, umieszczonych w odnośnikach (linkach, banerach itp.) do tych stron.
Wszystkie decyzje wiążące, związane z Portalem i jego funkcjonowaniem należą wyłącznie do Wydawcy Portalu i Redakcji.

§5. Ochrona danych osobowych

Wszystkie Informacje, zdjęcia, filmy lub inne dane o charakterze cyfrowym, dodawane przez Użytkowników nie będą w żaden sposób przetwarzane bez jego wiedzy i zgody, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu.
Redakcja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poufności danych zapisanych w Portalu.
W sytuacji gdy w Informacji, zamieszczonej na Portalu przez Użytkownika, dojdzie do naruszenia prawa wobec osób trzecich, Redakcja ma prawo, na wniosek uprawionych organów udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który ową, niezgodną z prawem, Informację dodał.


§6. Postanowienia końcowe.


W sprawach, których wszystkie regulaminy dotyczące Portalu nie regulują, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2019 roku.

Najnowsze ogłoszenia

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. More details…